UHasselt-rechtenstudenten ondertekenen bemiddelingsbelofte

Standaard

Afgelopen week was het Bemiddelingsweek, een initiatief van de Federale Bemiddelingscommissie. De faculteit Rechten van de UHasselt riep haar studenten dan ook op om een bemiddelingsbelofte te ondertekenen. “Een louter moreel engagement, maar wel een sterk signaal dat aansluit bij het profiel van de moderne jurist”, zegt prof. dr. Eric Lancksweerdt. 

Een bemiddelingsbelofte (mediation pledge) is een geschreven, publiek statement waarin een persoon of organisatie te kennen geeft dat hij/zij een beroep doet op bemiddeling telkens wanneer dit mogelijk of zinvol wordt geacht. “De belofte kan ook ruimer gaan en betrekking hebben op de minnelijke schikking van geschillen in het algemeen”, legt prof. dr. Eric Lancksweerdt uit. “In veel landen, ook in België, hebben advocaten, kantoren en andere organisaties zo’n bemiddelingsbelofte onderschreven. Het is niet juridisch bindend, het gaat om een moreel engagement.” 

De UHasselt-rechtenstudenten kregen deze week de kans om eveneens een plechtige bemiddelingsbelofte (online) te onderschrijven. Daarin belooft de student in zijn latere beroepsuitoefening “constructief om te gaan met de conflicten” waar zijn cliënten of opdrachtgevers mee te maken hebben. Concreet gaat het om de intentie om “naast rechtspraak ook de mogelijkheden tot minnelijke oplossing van conflicten in overweging te nemen” en “samen met cliënten en opdrachtgevers systematisch na te gaan of een bemiddeling mogelijk en aangewezen is”. De ondertekenaars engageren zich er ook toe om – “indien haalbaar en wenselijk” – bemiddelingsclausules op te nemen in contracten die ze opstellen. En, tot slot, om binnen de organisatie waar ze werken “een cultuur van minnelijke oplossing van conflicten te helpen verspreiden”. 

Moderne jurist

Het initiatief sluit naadloos aan op de aandacht die de UHasselt-rechtenopleiding heeft voor onderhandelen en bemiddelen. Professor Lancksweerdt: “Binnen het curriculum focussen we niet enkel op de kunst van het pleiten. De rol van een moderne jurist is namelijk een stuk veelzijdiger geworden. Hij moet niet enkel procederen en adviseren, maar ook alternatieven bieden voor klassieke geschillenbeslechting. Ook voor die taak willen we onze studenten optimaal klaarstomen.”

Nieuw expertisecentrum voor Limburgse bouwsector

Standaard

EFRO-programma 2014-2020: Project 946 Construction Academy of beter genoemd Bouwcampus werd op donderdag 20 oktober 2016 door de EFRO-managementautoriteit goedgekeurd.

Dit betekent dat de Confederatie Bouw Limburg vandaag concreet van start kan gaan met de bouw van de Construction Academy. “Met dit project versterken we het bestaand ondernemerschap en stimuleren we het innovatief vermogen binnen één van onze toekomstgerichte speerpuntsectoren. Zo kunnen nieuwe jobs worden gecreëerd en helpen we de Limburgse welvaart te waarborgen”, zegt gedeputeerde van Economie Erik Gerits.  “Dit SALK project  is een demonstratieproject m.b.t. duurzaam en energie-efficiënt (ver)bouwen. Het belooft een belangrijke hub voor kennisverspreiding en innovatieve samenwerking te worden, temidden van een onderzoeksgerichte omgeving. De nieuwe inzichten die er rond renovatietechnieken, hernieuwbare energie, materiaalbeheer, waterhuishouding, toegankelijkheid en innovatieve bouwprocessen ontwikkeld en gedeeld zullen worden, laten de bouwsector toe haar groeikansen verder te benutten.”

Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg: ”De Construction Academy dient beschouwd te worden als de materialisatie van de Clusterwerking Transformatie Bouw Limburg. Via de realisatie van een ultramodern gebouw op het Wetenschapspark hoopt de Confederatie Bouw Limburg de transformatie van de bouwsector mee te helpen realiseren.” De realisatie van dit gebouw is het startschot van de effectieve technologische en organisatorische transformatie van de bouwsector; op technologisch en energetisch vlak zal het gebouw zelf dienst doen als demonstrator, maar biedt het ook de noodzakelijke ruimte om de kennisoverdracht plaats te laten vinden. De kennisoverdracht gebeurt zowel in eigen beheer als in samenwerking met o.a. het Innovatiecentrum Limburg, het betonapplicatiecentrum of één van de talrijke opleidings- en vormingsinstellingen. De werken nemen een aanvang in november van dit jaar en zullen 220 werkdagen in beslag nemen. 

In het SALK-uitvoeringsplan is aangegeven dat de bouwsector één van de sectoren is die een antwoord kan bieden op de vraag naar nieuwe werkgelegenheid. De Limburgse klimaatambitie, het wijzigende energielandschap en de enorme uitdagingen op het vlak van duurzaam bouwen, vereisen een versnelde invoering van innovatieve bouwtechnieken. De transformatie van de bouwsector tot een sterke bouw-, milieu- en energiecluster is daarom absoluut noodzakelijk. Ze moet gedreven worden door de samenwerking tussen de verschillende partners over de hele waardeketen en domeinen, het uitbouwen van opleidingen, uitvoering van nieuwe technieken, basis- en toegepast onderzoek en een goed omkaderde vertaling van onderzoeksresultaten en innovatie naar de praktijk.

De Construction Academy wordt het state of the art gebouw om de bouwsector voor te bereiden op nieuwe verplichtingen en opportuniteiten en om de competitiviteit van de sector te verbeteren en de Limburgse en Vlaamse klimaatambitie te ondersteunen.

De totale investeringskosten bedragen 3.374.900 euro, waarvan 600.000 euro bijgedragen wordt door de provincie Limburg en 1.000.000 euro door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De resterende investering wordt gedragen door de Confederatie Bouw Limburg.

Hogeschool UCLL brengt 800 onderwijs- en welzijnsmensen samen rond wereldburgerschap

Standaard

ucll-10

Na succes in opvangcentra zet Lerarenopleiding volgende stap in aanloop naar Werelddag tegen Kansarmoede. Hogeschool UCLL zet op vrijdag 14 oktober 2016 in Hasselt een volgende stap in haar project ‘Move Across Borders’. Die dag brengt de Lerarenopleiding 800 UCLL-studenten en medewerkers, leerkrachten en andere spelers uit de Limburgse onderwijs- en welzijnssector samen voor de inspiratiedag ‘From Global Citizen to Global Teacher’. Nadat vorig jaar 350 studenten kinderen van vluchtelingen ondersteunden, neemt de Lerarenopleiding dit jaar een even groot engagement op,  verspreid over een dertigtal Move Across Borders initiatieven rond wereldburgerschap en kansarmoede. De inspiratiedag is ook de aanzet naar dit nieuwe engagement. Jessie Vos, project Move Across Borders UCLL: “De eerste Move Across Borders campagne in de Limburgse opvangcentra heeft onze overtuiging dat we als leerkrachten een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben alleen maar versterkt. Bovendien dwingt de Limburgse context ons tot actie: één op acht kinderen in Limburg groeit op in kansarmoede.”

Gastspreker Ish

Keynotespreker Ish Ait Hamou richtte zich op de inspiratiedag van hogeschool UCLL in een bomvol Cultuurcentrum te Hasselt specifiek tot de studenten Lerarenopleiding: “Wat er in jullie klas gebeurt, bepaalt de toekomst.” En hij kan het weten – voor hem heeft zijn leerkracht Engels alle verschil gemaakt, zij zette hem aan tot het schrijven van verhalen. “Als ik deze leerkracht niet had ontmoet, was ik nooit beginnen schrijven. Een leerkracht heeft heel veel impact!” 

Het Move Across Borders verhaal

De Lerarenopleiding van hogeschool UCLL investeert al vele jaren in projecten om maatschappelijk engagement als hefboom voor gelijke onderwijskansen te stimuleren. Vorig jaar werd dit engagement nog geïntensifieerd n.a.v. de vluchtelingencrisis. Hilde De Wever, Lerarenopleiding UCLL: “We waren hier op de campussen erg gepakt door het verhaal van de vluchtelingen en beseften dat we niet louter konden toekijken.”

Medewerkers van de Lerarenopleiding schaarden zich achter het initiatief ‘Move Across Borders’ en zorgden er zo o.a. voor dat 350 UCLL-studenten zich een jaar lang inzetten voor de kinderen in de opvangcentra. Het werd een ongezien succes, voor alle partijen.

Vernieuwd engagement

Dit academiejaar zet hogeschool UCLL het project verder, dit keer verspreid over een dertigtal initiatieven in welzijnsorganisaties. Jessie Vos: “Onze Lerarenopleiding en onze studenten gaan dit academiejaar een even groot engagement aan – deze keer in samenwerking met uiteenlopende partners uit de welzijnssector. De nadruk ligt daarbij op kansarmoede en wereldburgerschap.”

Wereldburgerschap

Tijdens de inspiratiedag ‘From Global Citizen to Global Teacher’ – Teachers, move your borders and make the difference!’ wil hogeschool UCLL 800 partners uit de onderwijs- en welzijnswereld meenemen in dit maatschappelijke engagement. Om de acties van dit academiejaar vorm te geven, baseert de Lerarenopleiding zich op het idee van ‘Global Citizenship’, of wereldburgerschap.

Hilde De Wever: “Wij nemen de uitdaging aan om ‘global teachers’ op te leiden. Zo’n leerkracht moet kennis hebben over diversiteit, sociale ongelijkheid, duurzame ontwikkeling, globalisatie en wereldwijde conflicten. Deze dag is een belangrijke aanzet daartoe. De deelnemers worden geconfronteerd met al deze thema’s en krijgen de opdracht om kritisch om te gaan met het aanbod, zich een eigen beeld te vormen waarop ze hun functioneren kunnen afstemmen. Belangrijk is dat leerkrachten overtuigd zijn dat zij het verschil kunnen maken voor kinderen en jongeren.”

Belang voor Limburg

Jessie Vos: “We kunnen niet rond de cijfers. In Limburg groeit één op acht kinderen op in armoede. Bijna een kwart van de Limburgse bevolking is van vreemde herkomst en de meest kwetsbare herkomstgroepen groeien het sterkst. Limburg heeft verhoudingsgewijs minder hooggeschoolden en meer laaggeschoolden dan Vlaanderen. Onze Limburgse context dwingt ons tot actie.”

Pizzadag N-VA Hasselt op 20 november 2016 in Rapertingen

Standaard

0

Pizzadag op zondag 20 november 2016 in twee shiften in OC Rapertingen in een organisatie van N-VA Hasselt

Tom Hoogmartens Jonge Vlaamse Aannemer van 2016

Standaard

Op 11 oktober 2016 werd Tom Hoogmartens, bedrijfsleider van Hoogmartens Wegenbouw, gehuldigd als Jonge Vlaamse aannemer voor de regio Limburg in de categorie “infrastructuur”. Deze prijsuitreiking gebeurde naar aanleiding van de voorstelling van het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw. Hij kreeg een beeld gemaakt door kunstenares Mie Bogaerts, het staat in het teken van het thema ‘doorbraak door samenwerking’. De prijzen worden mede mogelijk gemaakt door Federale Verzekering. De Jonge Vlaamse Aannemer wordt per regio gekozen in nauw overleg met de lokale bouwconfederaties waaronder de Confederatie Bouw Limburg. Twee elementen zijn daarbij bepalend: de performantie van de jonge bedrijfsleider maar ook zijn inzet voor de beroepsorganisatie.

Hoogmartens uit Opglabbeek is een toonaangevend wegenbouwbedrijf voor het onderhouden en aanleggen van buitenverhardingen. In deze familiale onderneming, opgericht in 1963 en founder van Top-off in 2011, is reeds de derde generatie goed op weg om de wegenbouw activiteiten onder de knie te krijgen en verder te zetten. De jonge Limburgse wegenbouwer Tom Hoogmartens, nu als derde generatie aan het hoofd van het familiebedrijf: “We hebben er de laatste jaren bewust voor gekozen om fors te investeren in kwalitatief materieel en jonge, dynamische medewerkers. We moeten onszelf blijven ontplooien, anders missen we de boot en liggen we eruit. Een evolutie die volop aan de gang is, is de digitalisering van werfopvolging, controles en inspecties. Alles zal meer en meer traceerbaar worden, big data zijn de toekomst. We zijn aan het bekijken hoe we onderhoudsprogramma’s kunnen opstellen op basis van periodieke monitoring en oppervlakte- en volumemetingen, zodat we veel beter kunnen inspelen op reële noden.

De wegenbouw is een vechtmarkt, daar kunnen we niet omheen. Het aantal overheidsopdrachten neemt af, en tegelijk blijven we met evenveel spelers die hun capaciteit aanhouden. Iedereen zoekt zijn omzet, waardoor de prijzen zakken en de marges zeer krap of soms zelfs onbestaande worden. Wij beschouwen de complexe marktsituatie dan ook niet zozeer als een probleem, maar eerder als een opportuniteit om onze organisatie, interne processen, strategieën en commerciële plannen in vraag te stellen en te optimaliseren. We zijn ervan overtuigd dat we hier als bedrijf sterker uit zullen komen. Zolang alles op wieltjes loopt, is er niet echt een reden om te innoveren. Maar als je echt een verschil moet maken, ben je als bedrijf genoodzaakt om je verder te ontwikkelen. Daar zijn we momenteel volop mee bezig. Ik denk aan het inzetten van een drone om het wegdek te inspecteren, een regelmatig onderhoud kost namelijk uiteindelijk minder dan een wegdek in slechte staat helemaal te moeten vernieuwen. De drone scant het terrein met speciale meetapparatuur die een zeer gedetailleerd beeld van de toestand van het terrein geven, zo kunnen wij bepalen waar onderhoud noodzakelijk is.”

 

iACT laat patiënten revalideren met Kinect-spelcomputer

Standaard

iact-1

Patiënten met rug-, schouder- of knieklachten of neurologische aandoeningen als multiple sclerose of CVA kunnen binnenkort revalideren met behulp van een Kinect-bewegingssensor. Onderzoekers van Hogeschool PXL (PXL-Zorginnovatie en PXL-Smart ICT), de UHasselt en Howest gingen na welke mogelijkheden er zijn voor cliëntgerichte revalidatie met betaalbare technologie, en ontwikkelden een innovatief trainingssysteem voor de Microsoft Kinect, een bewegingssensor voor spelcomputers die bediend word door lichaamsgebaren of door bewegingen uit te voeren zonder een controller of afstandsbediening. Het project kreeg de naam iACT (Intelligent Activity-based Client-centred Training system) , en wordt deze week voorgesteld op de Innovatiebeurs op C-mine.

Een activiteit oefenen die je zelf wil, op maat van iedereen en daarbij nog eens feedback krijgen. iACT kan dit allemaal. In september 2014 ging het TETRA-project van start rond een open intelligent revalidatie framework voor cliëntgerichte revalidatie met behulp van bewegingsdetectiesystemen. Een hele mond vol. Het bewegingsdetectiesysteem waarrond alles opgesteld is, is de Microsoft Kinect. Dit camerasysteem is eigenlijk ontwikkeld voor Xbox en geeft een volledig beeld, in de vorm van een skelet, van de persoon die voor de camera beweegt.

“Cliëntgerichte revalidatie wil zeggen dat men rekening houdt met de wensen en noden van de cliënt en dat de cliënt ook volledig betrokken is bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van zijn of haar eigen therapiedoelen. Het feit dat dit alles open-source beschikbaar is en toegepast kan worden op andere bewegingsdetectiesystemen, maakt het hele systeem nog aantrekkelijker,” aldus Annemie Spooren, onderzoekshoofd van PXL-Zorginnovatie.

Het unieke aan het iACT-systeem is dat de therapeut volledig zelf de bewegingen, oefeningen en activiteiten kan instellen. Dus elke beweging, oefening of activiteit die een cliënt zou willen oefenen tijdens zijn/haar revalidatieproces, kan ingesteld worden. Een ander pluspunt van iACT is dat er feedback wordt over de kwaliteit van beweging, afhankelijk van de instelling.

Therapeuten hoeven niet te vrezen. Het iACT-systeem is er niet om hen te vervangen. Het is ontwikkeld met de idee dat het een bijkomende therapie kan zijn, zowel in het revalidatiecentrum als bij de patiënt thuis. Vaak zijn er dode momenten in het revalidatiecentrum en veel mensen zijn op zoek naar een kwaliteitsvolle invulling. Eenmaal thuis vinden cliënten het dan weer moeilijk om hun oefeningen te doen. iACT zou in beide situaties dus een mooie aanvulling zijn.

Nieuwe online tool om Limburgse stageplaatsen makkelijker in te vullen

Standaard

Voka – KvK Limburg lanceert een nieuwe tool om Limburgse ondernemingen en scholen eenvoudig met elkaar in contact te brengen. Op die manier worden stageplaatsen en plaatsen voor duaal leren snel ingevuld. 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg werkt al jaren aan de brug tussen onderwijs en het Limburgse bedrijfsleven.  Met http://limburg.onderwijs-ondernemen.be richten we ons tot de stagebedrijven en stagepromotoren om beschikbare stagiairs en stageplaatsen automatisch met elkaar te matchen.  De registratie en het gebruik van de online tool is volledig kosteloos voor alle Limburgse ondernemingen en scholen.  Behalve stage- en duaal leren plaatsen, kan er ook vraag/aanbod ingevuld worden voor bedrijfsbezoeken, bedrijfsmateriaal, diensten en infrastructuur.  

Het Q-Stagelabel wordt uitgereikt aan bedrijven die een kwaliteitsvolle stageperiode aanbieden aan studenten uit het secundair of hoger onderwijs. Bedrijven die dit label dragen worden duidelijk aangegeven op de tool. 

De afgelopen dagen hebben een aantal bedrijven en scholen de mogelijkheid gekregen om de tool uit te proberen voordat deze provinciaal gelanceerd werd.  Reeds 47 stageplaatsen staan klaar om ingevuld te worden.

Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg): “Voor werkgelegenheid en een kwalitatieve invulling van openstaande vacatures is het belangrijk dat de Limburgse arbeidsmarkt afgestemd is op de noden van het Limburgse bedrijfsleven. Stages hebben hierin een zeer belangrijke opdracht. We zien duidelijk een groeiende tendens om schoolse vorming via diverse projecten en leervormen een praktijkgerichte insteek te geven.”